S čím vám může naše firma pomoci?

  • Ověříme Vám, zda splňujete podmínky pro obdržení státní dotace
  • Provedeme a poradíme Vám s výběrem vhodného tepelného zdroje pro Váš dům
  • Pomůžeme Vám vyřídit žádost o dotace včetně získání průkazu energetické náročnosti budovy, či návrhu mikroenergetických opatření, které jsou nedílnou součástí požadavků dotačního titulu
  • Provedeme Vám instalaci nového zdroje tepla dle podmínek dotačního titulu
  • Provedeme odbornou likvidaci vašeho starého kotle dle podmínek dotačního titulu

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace a realizací opatření

Mám zájem o dotaci

Pravidla kotlíkové dotace

Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech,  jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.

Žádostí o dotaci budou přijímány v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

Kdo může kotlíkovou dotaci získat?

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy do 3 bytových jednotek, které vymění své neekologické kotle na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu, uhlí nebo  jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, nebo solární systém spojený s výměnou topného zdroje.

Jaká je výše dotace?

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:

  • 70% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí
  • 75% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
  • 80% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena,…) nebo tepelného čerpadla
  • Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle realizována v obci/městě, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.  Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: Seznam priorit měst a obcí

Moravskoslezský kraj dále přispěje všem úspěšným žadatelům o dotaci dalšími 5 %, čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování z prostředků domácností.

Všechny uvedené výše podpory se sčítají.

Výše podpory se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Způsobilé výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit maximálně 20.000 Kč (z maximálně možných 150.000 Kč).

Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Budete potřebovat doložit

Průkaz PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkově dodané energie nebo celkově primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Tento průkaz lze nahradit opatřeni vedoucích ke sníženi energetické náročnosti budovy „mikroenergetických opatření“ vhodnosti mikroenrgetického opatření musí provést energetický specialista. Max. výše podpory na „mikroenergetických opatření“ je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů.

Výčet možných „mikro“ energetických opatření:mikroopatreni

Pozor:

Realizací „mikro-energetických opatření“ NEMUSÍ dojít ke snížení energetické náročnosti domu na úroveň „C“ – úsporná, jde pouze o opatření menšího rozsahu vedoucí ke snížení celkové náročnosti budovy.

 

Zdroje tepla podporované v kotlíkové dotaci

Výčet podorovaných zdrojů tepla je bohatý. Každý rodinný dům je specifický s ohledem na výběr zdroje tepla. Dle vašich požadavků Vám rádi pomůžeme zvolit nevhodnější řešení. Předmětem podpory bude výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace a realizací opatření

Mám zájem o dotaci